QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Tôn chỉ mục đích


Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội là quỹ xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ, tài trợ, khuyến khích phát triển  các hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, thể thao, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thương mại hóa sản phẩm và xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội; góp phần phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao trong nước và quốc tế.