QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Hội đồng quản lý Quỹ

Trần Thị Thanh Tú

Trần Thị Thanh Tú

Chủ tịch Hội đồng Quản lý
 
Đoàn Văn Cường

Đoàn Văn Cường

Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý
Nguyễn Hữu Hiếu

Nguyễn Hữu Hiếu

Thành viên Hội đồng quản lý
Mai Hoàng Anh

Mai Hoàng Anh

Thành viên Hội đồng quản lý
Trương Ngọc Kiểm

Trương Ngọc Kiểm

Thành viên Hội đồng quản lý