QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Ban Kiểm soát Quỹ

Vĩnh Bảo Ngọc

Vĩnh Bảo Ngọc

Trưởng ban

Bùi Lê Vũ

Phó Trưởng ban kiểm soát

Lê Xuân Tình

Ủy viên Ban kiểm soát