QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Thông điệp của Giám đốc Quỹ


Con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại. Với trí tuệ, sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của các nhà tài trợ, tôi tin rằng VNU - Foundation cùng với ĐHQGHN sẽ sớm hoàn thành các mục tiêu sau đây:

- Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tăng cường chất lượng và số lượng kết quả nghiên cứu khoa học được công bố quốc tế, tạo dựng môi trường nghiên cứu khoa học thuận lợi, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong ĐHQGHN.

- Phát triển năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học, hình thành các tập thể nghiên cứu mạnh có năng lực nghiên cứu ở trình độ quốc tế, hỗ trợ các nhà khoa học trẻ bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu, hỗ trợ kết nối mạng lưới trong các lĩnh vực nghiên cứu.

- Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, hỗ trợ trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học của ĐHQGHN và quốc tế, thu hút các nguồn lực nước ngoài tài trợ cho nghiên cứu khoa học Việt Nam nói chung và ĐHQGHN nói riêng.

- Tập trung nguồn lực tài trợ nghiên cứu cơ bản, đảm bảo sự phát triển của các lĩnh vực nghiên cứu. Bố trí nguồn lực cho nghiên cứu ứng dụng và triển khai ứng dụng kết quả vào thực tiễn, thúc đẩy đăng ký sở hữu trí tuệ kết quả nghiên cứu.